Aziziye’nin Emirdağ olmasına dair kararname (1931)

Birbirinden güzel türkülerle ve yurtdışında mevcut nüfusundan daha fazla olan gurbetçilerle hatırladığımız Emirdağ ilçesine dair bir belge.1

Osmanlı döneminde yüzyıllar boyu Türkmen şiretlerinin mekânı olmuş ve Musluca adı ile bilinen bugünkü Emirdağ 1867 yılında çıkarılan kanun ile ilçe statüsü kazanmış. Dönemin Padişahı Sultan Abdülmecid’in adına izafeten de ismi “Aziziye” olarak değiştirilmiş.

Cumhuriyet Dönemi’nde ise Gazi Mustafa Kemal imzalı 1 Temmuz 1931 tarihli kararname ile adı “Emirdağ”a dönüştürülmüş. Adını bölgeyi fetheden Selçuklu komutanlarından Emir Afşin veya Emir Mengücek’den aldığı sanılan Emirdağ, Bizans döneminde ise Amorium adıyla bilinen önemli bir yerleşim yeri idi.

Emirdağ İlçemizin halk dilinde kullanılan Emirdağ’a kavuşması ancak 1931 yılında mümkün oldu.

“Afyonkarahisar Vilayetine merbut (bağlı) Aziziye Kazası isminin (Emirdağı)’na tebdili; Dahiliye Vekâletinin teklifi Şurayı Devlet Heyeti Umumiyesi’nin tensibi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 1/7/1931 tarihli içtimaında tasvib ve kabul olunmuştur.
1/7/1931
Reisicumhur
Gazi M.Kemal

1- Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri Fon No:30 18 12 Kutu No:21 Dosya No:47 Sıra No:9

Kaynak: Taşpınar Dergisi / 2017 / Sayı 18