Osmanlı’da “Hatt’ın güneşi”: Şemseddin Ahmet Karahisari

Osmanlı İmparatorluğu’nun en ihtişamlı yıllarının en büyük hat ustası olan Ahmed Karahisari Şemsü’l-Hat (Hattın Güneşi) unvanıyla anılmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yetiştirdiği en büyük hattatlardan biri olan Ahmed Karahisari 1468 yılında Karahisar-i Sahib (Afyon)’da doğmuş, doksan yıla yakın uzun bir ömür sürerek 1555 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

 Bir adı da Şemseddin olan Karahisari II.Beyazıd, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni devirlerinde, yani imparatorluğun en parlak dönemlerinde yaşamış, hat sanatımıza getirdiği yenilik ve bu sahada üstün başarısıyla Şemsü’l-Hat, “Hat güneşi” unvanını kazanmıştır.

Kendisine, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hattatlarından biri olan Yakut’un derecesi verilerek ‘’Yakut-u Rum’’ yani Anadolu ve Rumeli’nin yakutu da denilmiştir.

            Gerçekten Ahmet Karahisari her parmağında bir hüner bulunan, üstün bir zekâ ve kabiliyete sahipti. Önceleri Yakut Müsta’simî’nin eserlerini inceleyerek, altı çeşit yazıyı yeni bir üslup ve karakterle yazdı. Yeni bir ekol oluşturdu. Varak altını ezip mürekkep gibi kullanarak,  daha ziyade büyük yazılar yazdı. Harflerin dış hatlarını siyah mürekkeple belirgin bir hale getirdi. Bu tür yazıları nerede görülürse görülsün Karahisari’nin elinden çıktığı hemen anlaşılırdı. Kendisine talebesi Hasan Çelebi yardım etmiş, O’nun açtığı yolu başarıyla devam ettirmiştir.

            Karahisarî’nin hocası Esedullah Kirmanî isimli değerli bir hattattır. O,Esedullah Kirmanî’yi daima hayırla anmış ve iyiliklerini asla unutmamıştır.

            Karahisarî’nin en büyük eseri Kanuni Sultan Süleyman adına yazdığı büyük boy Kur’an-ı Kerim’dir. Asırlarca Topkapı Sarayı’nın en değerli hazinesi olarak saklanan ve atlas bohçalara sarılarak muhafaza edilen bu Kur’an-ı Kerim’in her sayfası reyhani ve nesih yazılarla ve birbirinden farklı tezhiplerle süslüdür.

Karahisari, olgun bir Müslümana yakışır ciddiyet, zerafet ve çalışkanlık örneği bir insandı. Son derece temiz giyinir. Yaptığı işin mükemmel bir surette tamamlanmasını isterdi. Hattatlığının yanında, gerçekten mahir bir terzi olduğu ve padişah II.Beyazıd için diktiği bir gömlekteki ek yerini hiçbir terzinin bulamadığı rivayet edilmektedir.

            Karahisari, yazı sanatımıza getirdiği sadelik ve zerafetle tarihimizdeki unutulmaz yerine oturmuştur. Kamışı hiç kaldırmadan yazdığı ve kendi adı anılarak da Karahisari Besmelesi diye anılan besmele, gerçek bir sanat şaheseridir. Hakkında şiirler bile yazılan bu besmele, Karahisari’nin büyük boy olarak hazırladığı bir en’amın ilk sayfasında bulunmaktadır.

            Ünlü hattat birçok cami ve türbenin kitabelerini ve iç yazılarını da yazmış, nihayet 1553 yılında vefat etmiştir. Kabri Sütlüce’de Caferabat Tekkesi’ndedir.

Kaynak link: https://www.mihraphaber.com/ahmed-karahisari-kimdir-64227h.htm (Erişim:23.02.2019)